صنعت خدمات مالی اولین پذیرندۀ فناوری نوآورانه بوده است و تالش های زیادی جهت مدرن کردن
سیستمهای داخلی انجام داده یا روش های کامالً جدیدی را برای کسب سهم بازار و معرفی محصوالت
نوآورانه در پیش گرفته است.