• Max. file size: 1 GB.
  • میزان تسلط در برقراری ارتباط و فن‌بیان شما در چه حد است؟
  • تا چه حد با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آشنایی دارید؟
  • میزان توانمندی خود را در هر یک از موارد زیر با توجه به موضوع ایده‌تان مشخص کنید: در صورت داشتن توانائی دیگر آن را عنوان نمائید.

  • اطلاعات مالی:
  • اطلاعات حقوقی :
  • اطلاعات بازاریابی:
  • اطلاعات کسب و کار:
  • اطلاعات فنی :