فرهنگ

مدیر کل توسعه کسب و کار دانش بنیان مدیریت اجرایی کارخانه نوآوری های وی(شعبه پارک فناوری پردیس زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)