• اعضای تیم فینوداد
 • محمد حسین صادقی
  محمد حسین صادقی
  مدیر روابط عمومی
 • نسیم عشقی
  نسیم عشقی
  رئیس تحقیق و توسعه
 • پریسا سعیدی
  پریسا سعیدی
  رئیس اداری
 • فاطمه کهن سال
  فاطمه کهن سال
  رئیس حسابداری
 • فائزه حسین‌پور
  فائزه حسین‌پور
  کارشناس اداری
 • ایمان یگانه‌جو
  ایمان یگانه‌جو
  کارشناس کسب و کار